மௌனம்!!!

புரிந்த மொழி புரியாத பொருள் என்னவளே உன் மௌனம்!!!