நீ... நிலா!

நீ சிரிக்காவிட்டாலும் நான் வருந்துவதில்லை! வெண்ணிலா எப்போதும் சிரித்துகொண்டா இருக்கிறது?

தொண்டன்!!!

கூலிக்குச் செல்லும் தொண்டன் தலைவன் வருகையால் கொடியேற்றச் சென்றான்! கட்சிக் கொடியோ பறந்தது காற்றில் பசி எனும் இடியோ இறங்கியது வயிற்றில்!!!

கானல்!!!

உன் காதல் சாரலில் நனைய விரும்பினேன்! ஆனால் ஏனோ நீ கானல் நீராய் கண்களுக்கு மட்டுமே காட்சியாய்!