நீ... நிலா!

நீ சிரிக்காவிட்டாலும் நான் வருந்துவதில்லை! வெண்ணிலா எப்போதும் சிரித்துகொண்டா இருக்கிறது?

1 comment:

Post a Comment

உங்களின் பயனுள்ள நேரத்தை எனக்காகச் செலவிட்டு, உங்கள் எண்ணங்களை என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றிகள் பல... தொடர்ந்து வந்து வாழ்த்த வேண்டுகிறேன்...