குறும்பா...!
உள்ளக் கவலை  துடைக்கும்
உப்புத்தண்ணீர்
கண்ணீர்...
வசந்தத்திற்கும்
வறுமையோ
...கோடை வெயில்


Image Courtesy :- Google