தரிசனம்!


ஓடிவரும் ஆற்றின் ஓர் கரையோரம்
காத்திருந்து யாசித்தேன்
கிடைத்தது உன் தரிசனம்
ஒற்றையடிப் பாதையில்
தவழ்ந்து வரும் தங்க நிலவாய்….

உண்மைக் கவிதை!


உவமைக் கவிதை எழுதிவந்த நான்
இன்று உண்மைக் கவிதை எழுதுகிறேன்
உன் பெயரையே கவிதையாய்!!!

தேடும் நெஞ்சம்!!!


கவிதை தேடும் என் நெஞ்சம்
உன் கண்களில் முடிகிறது!
அழகைத் தேடும் என் நெஞ்சம்
உன் இதயத்தில் முடிகிறது!
அமைதி தேடும் என் நெஞ்சம்
உன் மெளனத்தில் முடிகிறது!
இசையைத் தேடும் என் நெஞ்சம்
உன் மொழியில் முடிகிறது!
என்னைத் தேடும் என் நெஞ்சம்
அது உன்னில் முடிகிறது!!!

காவியமே!!!


விரிந்த உன் இதழ்கள்
விவரிக்கும் முன் தெரிவித்துவிட்டன
காவியம் பேசும் உன் கண்கள்!
நீ என்னைத் தேடி வந்ததையும்!
காதல் எண்ணத்தோடு வந்ததையும்!
இன்னும் ஏன் மெளனமடி???

நீ!!!


வாசிக்கத் தெரிந்த - என்
இதழில் உன் பெயர் மட்டுமே!
நேசிக்கத் தெரிந்த - என்
விழிகளில் உன் முகம் மட்டுமே!
வாழத் தெரிந்த - என்
வாழ்வில் பொருள் நீ மட்டுமே!

அள்ளிச் செல்!!

அன்பே! உன்னிடம் நான் பேச நினைக்கும்
வார்த்தைகளை விண்மீன்களாய் சிதற
விட்டிருக்கிறேன் வானெங்கும்
என்றாவது ஓர் நாள் மழைக்கால மேகமாய்
வந்து அள்ளிச் செல்லமாட்டாயா என்று!!!