குறும்பா...


குடைக்குள் மழை
ஏழையின்
வறுமைப் பிழை...Image Courtesy : Google