சங்கமம்...

கீதம் ராக தாளங்களின் சங்கமம்... ஓவியம் நிஜ நிழல்களின் சங்கமம்... மௌனம் எண்ணத் தேடல்களின் சங்கமம்....